loader gif
adaugă cv vezi joburi (4)

Anunț recrutare post Director General pentru Domeniul Public Turda

Informații suplimentare

ARC CONSULTING asistă DOMENIUL PUBLIC TURDA SA în recrutarea și selecția postului de Director General.  DOMENIUL PUBLIC TURDA SA reprezintă serviciul public de administrare a domeniului public, aflat în subordinea autorității locale și desfășoara activitățile de: construcții de drumuri, căi publice; reparații și întreținere drumuri și căi publice; producerea și comercializarea mixturilor asfaltice și a betoanelor de ciment; salubritate stradală, inclusiv deszăpezirea căilor publice; servicii de întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, producție legume și flori; întreținere și reparații auto, coloană auto.


Condiții obligatorii de calificare

 

1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă;

2. Experiență profesională (minim 10 ani);

3. Experiență anterioară relevantă pe post de administrator/director/manager /coordonator (minim 3 ani);

4. Experiență în gestionarea unui buget de minim 1 mil.euro;

5. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;

6. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.


Condiții care constituie avantaj:

 

1. Experiență de guvernanță corporativă

2. Experienţă în derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu

3. Cunoașterea limbii române și cel puțin a unei limbi de circulație internațională

Condiții eliminatorii:

 

1. Demiterea din funcțiile deținute conform legislației în vigoare (din domeniul public sau  privat).


Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

 

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

2. Copie act de identitate;

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;

4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz);

5. Cazier judiciar;

6. Cazier fiscal;

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Criterii de evaluare/selecție:

 

1. Competențe specifice sectorului de activitate;

2. Competențe profesionale de importanță strategică;

3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

4. Competențe sociale și personale;

5. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor. 

 

Candidatii interesați pot trimite CV-urile și scrisorile de intenție până la data de 17 ianuarie 2018, pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro.

Informații suplimentare puteți obține la telefon 0733 – 661 233 persoana de contact Elena Căprar sau pe site-urile www.arc-consulting.ro. și www.domeniulpublicturda.ro.

DISTRIBUIE ARTICOL